facebook

 

Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych. 

W związku z zapytaniami ze strony mieszkańców, odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych, przedstawiamy wskazówki w tym obszarze. 
 
źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 
Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Ponadto Polska jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania (do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 31 grudnia 2020 r. – 70%).
 
Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich wyrzuceniem do śmieci, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.
 
Ponadto, w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystywać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Np. odpady zmieszane mogą być wyrzucane do zsypów, natomiast odpady posegregowane do odpowiednich pojemników ustawianych dla mieszkańców w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.
 
Zasady optymalnej segregacji
 
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Papier - pojemnik niebieski. 

  
źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty. 

 
źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
 
 

Szkło opakowaniowe - pojemnik zielony.

 
źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
 
 

Odpady „zielone” - roślinne - pojemnik brązowy. 

  
źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Odpady zmieszane - pojemnik czarny.

 

źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Zmiejszenie tej ilości odpadów obniży koszty i przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

 
 
Najmniej korzystnym sposobem selektywnego zbierania odpadów, m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszą ich segregacją, jest zbieranie do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).
 
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:
 
odpady poremontowe i budowlane;
odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
zużyte baterie i akumulatory;
przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
opony;
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).
Gminy powinny rozważyć również zagospodarowanie innych niż wymienione rodzajów odpadów, np. w sytuacji dużej ilości powstających popiołów zapewnić ich selektywne zbieranie od właścicieli nieruchomości.
 
żródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12