Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 Razem z nami zostań Zielonym Filantropem - chroń środowisko i pomagaj dzieciom facebook Strona Miry

Prace nad rozporządzeniami

W resorcie środowiska trwają prace nad rozporządzeniami do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo wprowadziło kilka istotnych zmian, w szczególności w odniesieniu do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uważnie analizowano uwagi partnerów społecznych.

Przede wszystkim uwzględniono uwagi przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, dotyczące doprecyzowania formy monitoringu, jaki powinien być zapewniony w pojazdach – monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, a także zapisano obowiązek posiadania odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczyt i prezentację przechowywanych danych. Uwzględniono również uwagę dotyczącą obowiązku wyposażenia pojazdów w system czujników rejestrujących wyładunek odpadów, aby zapewnić lepszy monitoring sposobu postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęto również uwagi Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska, dotyczące szczelnego zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się baza magazynowo-transportowa, aby zapobiec przeniknięciu zanieczyszczeń do gruntu.

Ponadto wykorzystano w części uwagi przedsiębiorców, dotyczące zmniejszenia odległości bazy magazynowo-transportowej od granicy gminy, z której odbierane są odpady komunalne, aby ograniczyć zbędne trasy pojazdów.

W odniesieniu do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uwzględniono uwagi samorządów dotyczące uszczegółowienia projektu oraz rozszerzenia opisu rodzaju wymagań, jakie powinny być określane dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- Jeśli chodzi o pozostałe projekty, to nie zakończono jeszcze analizowania uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych - informuje resort środowiska.

Źródło: komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2019 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12