facebook

Reforma w terminie

Ministerstwo środowiska nie zgadza się na wydłużenie terminu aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. – Nie możemy opóźniać reformy – tłumaczy wiceminister Grzegorz Woźniak.

Z postulatem wydłużenia terminu na sporządzenie aktualizacji WPGO zwróciła się w interpelacji do resortu środowiska poseł Teresa Piotrowska. Jej zdaniem ustawowy 6-miesięczny termin jest zbyt krótki, aby rzetelnie skonstruować plan oraz odpowiednio sporządzić dokumentację.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy województw mają 6 miesięcy od wejścia w życie reformy na dokonanie aktualizacji WPGO. Plany mają określać regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu oraz zawierać wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do zastępczej obsługi tych regionów.

Piotrowska zauważa, że sama procedura przyjmowania dokumentu może zająć jeszcze kilka miesięcy. Przed podjęciem uchwały w tej sprawie sejmik musi zasięgnąć opinii organów wykonawczych gmin z obszaru województwa, które mają na to dwa miesiące od dnia otrzymania planu. Dopiero wtedy uchwała sejmiku trafia do właściwego resortu.

Następnie ministerstwo środowiska ma również dwa miesiące na wyrażenie opinii. Tymczasem zarząd województwa musi przedłożyć projekt aktualnego zaopiniowanego WPGO sejmikowi województwa nie później niż miesiąc przed upływem terminu jego aktualizacji.

Ministerstwo środowiska nie widzi problemu. - Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że ustawa została podpisana przez prezydenta RP w dniu 15 lipca 2011 r., więc urzędy marszałkowskie miały świadomość ciążących na nich obowiązków praktycznie od połowy 2011 r. – tłumaczy, w odpowiedzi na interpelację, wiceminister środowiska Grzegorz Woźniak.

Podkreśla przy tym, że „wykonanie aktualizacji WPGO jest pierwszym krokiem we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i wydłużenie czasu na wykonanie aktualizacji planu spowoduje opóźnienie wprowadzenia całego systemu, co w konsekwencji utrudni osiągnięcie określonych przepisami prawa UE celów środowiskowych”.

Woźniak przypomina też, że od 2009 r. urzędy marszałkowskie miały obowiązek ustalenia regionów gospodarki odpadami oraz analizę stanu gospodarki odpadami, tak aby do 2013 r. powstały zakłady zagospodarowania odpadów działające w ramach utworzonych regionów.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami na www.recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12