facebook

Stan prac nad ustawą o utrzymaniu czystości w gminach

Informacja  z dnia 17 lutego 2012 r. dotycząca stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

W ustawie znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

Jednym z najbardziej oczekiwanych rozporządzeń jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania te zostaną określone w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki. Planowany termin wejścia w życie tego rozporządzenia to II kwartał 2012 r. Projekt tego rozporządzenia, został wysłany na Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą zostanie skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej.

Kolejnym aktem wykonawczym jest rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W rozporządzeniu zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określi również sposób obliczania tych poziomów. Projekt ten jest przygotowywany do wysłania na Komisję Prawniczą RCL. Jego wejścia w życie można się spodziewać w I kwartale b.r..

W rozporządzeniu w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania, zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby docelowo osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W rozporządzeniu zostanie również określony sposób obliczania tych poziomów.

Projekt został skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wejścia w życie rozporządzenia można się spodziewać w II kwartale b.r.

Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalny określi wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). Dobiegł końca termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trwa uzgadnianie zapisów projektu. Wejścia w życie rozporządzenia można się spodziewać w II kwartale b.r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Projekt rozporządzenia został wysłany na Komisję Prawniczą RCL. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą zostanie skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to I kwartał b.r.

Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi określi:

Projekt ten jest przygotowywany do wysłania na Komisję Prawniczą RCL. Jego wejścia w życie można się spodziewać w I kwartale b.r..

Rozporządzenia fakultatywne:

Źródło: PIGO

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami na www.recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12