Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

 

Bałtyk jest wciąż jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, choć jednymz najmłodszych. Proces wymiany wód w naszym Morzu to okres aż 30 lat. Jeśli i my chcemy doświadczyć czystego i pełnego życia Bałtyku, już dziś musimy zacząć działać. Morze Bałtyckie potrzebuje takich działań, które pozwolą zachować jego walory dla przyszłych pokoleń. Bałtyk potrzebuje przyjaciół. Każdy z nas może zostać przyjacielem Bałtyku, poprzez poznanie stając się odpowiedzialnym za stan wody i organizmów w nim żyjących w myśl zasady, że aby coś chronić trzeba najpierw to poznać, pokochać i zrozumieć.

Kampania „Bałtyk – nasze morze”, Fundacja Nasza Ziemia chce przyczynić się do budowania poczucia związku z Morzem Bałtyckim wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski. 

A w tym roku postanowiliśmy „wkroczyć z Bałtykiem” w głąb kraju i Ty możesz wziąć udział w naszych działaniach!

Jak?


 

Konkurs na plakat kampanii - konkurs plastyczny dla dorosłych

Projekt szkolny - przyjaciele Bałtyku - dla uczniów

- Akcja informacyjna

Piknik edukacyjny "Poznaj, pokochaj - chroń Bałtyk" - dla wszystkich!

Plebiscyt Gmina Przyjazna Bałtykowi - dla Gmin z dostępem do morza

 

A może chcecie sami zorganizować działnie na rzecz Bałtyku?

Jak zorganizować sprzątanie Bałtyku?

Wystarczą dobre chęci, przygotowanie.... i do dzieła! Choć wydaje się to proste należy pamiętać przede wszystkim o kwestiach organizacyjnych i bezpieczeństwie. Dlatego zamieszczamy garść dobrych rad i sprawdzonych sposobów – jak zorganizować „Sprzątanie” i razem dbać o Bałtyk!

Pamiętajmy, nie trzeba mieszkać nad morzem, żeby przyczynić się do poprawy jego czystości - Bałtyk będzie tak czysty, jak czysta będzie najmniejsza rzeka lub strumyk w naszym kraju.


Komitet organizacyjny


Aby zorganizować i sprawnie przeprowadzić naszą akcję powinniśmy powołać społeczny komitet organizacyjny, do którego obowiązków należy:

 

Najprościej rzecz ujmując – potrzebny jest ktoś odpowiedzialny za akcję – jej organizację, przebieg, promocję i podsumowanie.

Planowanie

Planując sprzątanie należy uwzględnić m. in.:

Przemyślenie każdego z powyższych punktów pozwoli na sprawne zorganizowanie akcji i zaplanowanie wszystkich szczegółów.

O CZYM NALEŻY JESZCZE PAMIĘTAĆ?

Uzgodnienia z władzami lokalnymi
Konieczne jest uzyskanie poparcia lokalnych władz, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w miastach i wsiach. Przy nawiązywaniu takich kontaktów należy pamiętać, aby:


Gdzie sprzątamy?

Komitet organizacyjny powinien wybrać tyle miejsc, aby móc skutecznie koordynować wszystkie działania. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę: stopień zanieczyszczenia danego obszaru, rodzaje zanieczyszczenia - należy unikać miejsc skażonych!, dostępność danego obszaru (aby uczestnicy akcji, samochody do wywozu śmieci oraz – w razie nagłej potrzeby także i służby ratownicze, miały możliwość dotarcia do danego miejsca bez trudności), odległość danego obszaru od większych skupisk ludzkich. Komitet powinien, jeśli istnieje taka potrzeba, rozważyć możliwość zorganizowania dowozu ochotników do odległych rejonów, a także bezpieczeństwo uczestników. Akcji nie należy planować na terenach zamkniętych (np. tereny wojskowe, prywatne). Warto przy tym pamiętać, aby mierzyć siły na zamiary.

Służby specjalne

Akcję chętnie wspomagają policja, wojsko, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Do każdej z tych służb należy zwrócić się odpowiednio wcześnie, przedstawiając plany komitetu organizacyjnego, a ponadto informując, na jakim terenie akcja została zaplanowana i ile osób przypuszczalnie będzie w niej uczestniczyć. Należy określić, jakiego rodzaju pomocy komitet oczekuje.

Informacja

Należy zadbać o to, aby informacja o "Międzynarodowym Sprzątaniu Bałtyku" trafiła do szkół, centrów handlowych (sklepy, bazary, domy towarowe), kin, urzędów i miejscowych firm. Do udziału w akcji pomogą zachęcić ulotki i plakaty, umieszczone w różnych miejscach.
Trzeba również pamiętac o umieszczaniu na wszystkich materiałach logo Fundacji Nasza Ziemia i  Fundacji Sprzątanie Świata - Polska dzięki czemu akcja ta nabierze uniwersalnego charakteru.

Źródła finansowania

Akcja "Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku" jest akcją społeczną - są jednak pewne koszty związane z działalnością informacyjną i popularyzatorską (druk plakatów, ulotek, informacji dla mediów, list uczestnictwa, sprawozdań), a także prac komitetu organizacyjnego (łączność telefoniczna, transport itp.). Fundusze na przeprowadzenie akcji muszą pochodzić ze źródeł lokalnych. Sugerujemy, aby zwrócić się do Gminnych lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie akcji. Pozytywny odzew sponsorów warto uhonorować umieszczając nazwę i logo firmy na drukowanych materiałach, bądź też przekazując stosowne informacje dziennikarzom w trakcie akcji promocyjnej.

Wywóz i utylizacja śmieci - SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Komitet organizacyjny powinien zwrócić się do firm zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci. Do zadań firm oczyszczania należeć będzie: zapewnienie wystarczającej ilości specjalistycznego transportu, wywiezienie śmieci z miejsc akcji na wyznaczone wysypiska tam, gdzie istnieje taka możliwość - dostarczenie pojemników na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych (papier, szkło, puszki, plastik, itp.), wywiezienie posegregowanych odpadów do miejsc ich ponownego przerobu (recykling). Śmieci zebrane w czasie akcji nie mogą zalegać w miejscu zbiórki po zakończeniu akcji. Sterta gnijących odpadów stanowi zaprzeczenie idei akcji i może mieć niekorzystne skutki dla otoczenia.

Bezpieczeństwo

Do obowiązków komitetu organizacyjnego należy zagwarantowanie takiego przebiegu akcji, aby jej uczestnicy nie byli narażeni na ryzyko zranienia, wypadku itp. Zadaniem komitetu jest także zorganizowanie i dostarczenie worków, do których będą zbierane śmieci oraz rękawic roboczych. Jeżeli nie uda się zapewnić tych materiałów, należy zaapelować do uczestników akcji o przyniesienie ze sobą toreb plastikowych, worków, rękawic. Należy opracować zasady bezpieczeństwa, których powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy akcji i o których muszą być poinformowani przed jej rozpoczęciem. Osoby nadzorujące są odpowiedzialne za poinstruowanie ochotników o potencjalnych zagrożeniach. Bardzo ważne, aby uczestnicy akcji mieli kryte obuwie. W miarę możliwości należy również zachęcić do noszenia rękawic (najlepiej grubych - ogrodniczych lub roboczych) i wygodnej odzieży. Komitet organizacyjny musi przedsięwziąć wszelkie możliwe środki, aby zapobiec ewentualnym wypadkom: dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów; rodzice powinni wyrazić zgodę na udział dziecka w akcji przed jej rozpoczęciem. Uczestnikom akcji nie wolno podnosić zbyt ciężkich przedmiotów, należy pamiętać, że porzucone beczki lub inne pojemniki mogą zawierać substancje toksyczne, należy opracować plan postępowania w nagłych wypadkach.

Nieprzewidziane zdarzenia i wypadki

Decyzja o postępowaniu w nagłych wypadkach należy do osób nadzorujących przebieg akcji. Jeżeli któryś z uczestników odniesie poważniejsze obrażenia, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Strzykawki i inne ostre przedmioty

Uczestnicy akcji, a szczególnie dzieci i młodzież muszą wiedzieć, że nie wolno im dotykać strzykawek ani innych ostrych przedmiotów. Nie wolno również dotykać wyrzuconych środków medycznych, materiałów opatrunkowych i prezerwatyw. Zużyte strzykawki stanowi poważne zagrożenie. Zakończenia igieł są ostre, a w samych strzykawkach mogą znajdować się pozostałości leków lub zakażonej krwi.

Kontakty z lokalnymi medimi

Sukces akcji zależeć będzie w znacznej mierze od szybkiej i sprawnej informacji oraz sposobu jej przedstawienia w środkach masowego przekazu. Wszyscy wiemy, jaką siłę oddziaływania na opinię mają telewizja, prasa i radio. Dlatego też warto postarać się o opracowanie komunikatów i informacji dla mediów o zasięgu ogólnopolskim, ale także tych najbliższych naszemu miejscu zamieszkania. Szczególne znaczenie ma tutaj nawiązanie kontaktów i współpracy z osiedlową gazetą, regionalną rozgłośnią radiową czy lokalną stacją telewizyjną. W dniach akcji warto informować dziennikarzy o postępie akcji i o wszystkich wydarzeniach, które zasługują na wzmiankę w lokalnych wiadomościach.

Walory edukacyjne akcji i rola szkół

Każda okazja do zdobywania wiedzy o środowisku, a przede wszystkim Bałtyku, jego stanie i zagrożeniach jest cenna z dydaktycznego punktu widzenia. Komitet organizacyjny powinien nawiązać kontakt ze szkołami w danej okolicy i poinformować o planowanych działaniach. Wskazane jest podkreślenie zabawowego aspektu akcji. Szkołom można zaproponować udział w akcji w formie: sprzątania okolicznych terenów, zaprojektowania i wykonania plakatów, ulotek, informatorów akcji, współpracy przy organizacji zabawy (pikniku), nadzoru nad przebiegiem akcji, opracowania raportu końcowego, udzielania wywiadów mediom, działań popularyzatorskich i informacyjnych.


POWODZENIA!