facebook

 

Projekt edukacji szkolnej ,,Przyjaciele Bałtyku”

 

Właśnie wystartowała trzecia edycja projektu ,,Przyjaciele Bałtyku”, adresowanego do przedszkoli i placówek szkolnych na terenie całej Polski. Celem projektu jest stworzenie i animowanie działań klas w społecznościach lokalnych, które staną się liderami i animatorami działań edukacyjnych na terenie szkoły lub gminy, dotyczących poszanowania bioróżnorodności i zasobów Bałtyku oraz jego ochrony. Chcielibyśmy, aby Przyjaciele Bałtyku byli ambasadorami w morskiej sprawie i ekspertami w tej dziedzinie, niezależnie od tego czy mieszkają na północy i morze mają na co dzień, czy w górach, gdzie rodzą się rzeki zasilające Bałtyk.

 

Uwaga! KONKURS

 

W tym roku uczestników projektu zapraszamy do udziału w Konkursie na projekt ekologiczny. Celem Konkursu jest promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli Morza Bałtyckiego dla całego środowiska (człowieka, wód, roślin, zwierząt) oraz jego powiązań w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na jakość Morza Bałtyckiego na terenie całej Polski.

 

Zadanie Konkursowe

Zadaniem konkursowym jest zidentyfikowanie w środowisku lokalnym zagrożenia/problemu mającego lub mogącego mieć wpływ na zachowanie zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Bałtyku i zaproponowanie rozwiązania. Przykładowym zagrożeniem są:

  • dzikie wysypiska niedaleko zbiorników wodnych,

  • zanieczyszczone rzeki,

  • brak nasadzeń, mała ilość drzew,

  • brak oczyszczalni ścieków,

  • istnienie zakładów przemysłowych blisko rzek,

  • nadużywanie detergentów.

 

W tym celu uczniowie będą musieli wybrać się w teren i zebrać stosowne informacje, potwierdzające istnienie zagrożenia/problemu (zdjęcia, ankiety). Następnie, konieczne będzie wypracowanie propozycji rozwiązania problemu i przedstawienie całego postępowania w formie prezentacji multimedialnej ze zdjęciami.

W prezentacji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaki odnaleziono problem? W jaki sposób został rozpoznany/odnaleziony? Opis czynności.

  • Podać liczbę uczestników bezpośrednich i pośrednich zadania.

  • Jakie jest proponowane rozwiązanie?

 

Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria 1 - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych

Kategoria 2 - klasy 4-6 szkoły podstawowych, gimnazja

 

Nagrody konkursowe to dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej (np. zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej, literatury, płyt edukacyjnych lub mikroskopów) lub dofinansowanie wycieczki w miejsce realizujące program edukacji związanej z ochroną Morza Bałtyckiego.

 

Harmonogram Konkursu

 

Zgłoszenie do konkursu: do 1 czerwca 2015 r. do godziny 12.00

Ogłoszenie Laureatów: 19 czerwca 2015 r. po godzinie 11.00 na stronie głównej Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl oraz profilu facebook Fundacji.

Termin realizacji dofinansowania 31 października 2015 r.

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Koordynator Konkursu: Ewa Żukowska, tel. 22 622 81-18

 

Dołączcie do grona Przyjaciół Bałtyku :)

 

Załączniki