1,5 procent

 

Plebiscyt na Czystą Gminę 2015

Zakończył się pierwszy, społeczny Plebiscyt, w którym oceniane były wszystkie gminy w całej Polsce. Zadaniem Plebiscytu było sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców.

 

Zwycięskie gminy to:

 

w kategorii gmin miejsko-wiejskich - Kowalewo Pomorskie

w kategorii gmin wiejskich - Pakosław

w kategorii gmin miejskich - Nowy Sącz

 

Gratulujemy!

 

Tytuł Czystej Gminy 2015 otrzymały te gminy, które zdaniem internautów łącznie spełnią kryteria:

 

Głosowanie rozpoczęło się z dniem 28.05.2015r. o godz. 10.00 i zakończyło się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.

 

 

Regulamin głosowania


§ 1 Zasady ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady głosowania w Plebiscycie na Czystą Gminę 2015 (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie (00-286), ul. Brzozowa 12/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137164, NIP: 525-19-68-693, REGON: 010953867 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie przez społeczeństwo w drodze głosowania gmin, które dbają o utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie oraz dla których ważna jest współpraca z mieszkańcami i osobami czasowo przebywającymi na jej terenie.
 4. Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pośrednictwem Internetu poprzez aplikację mobilną rEKOnesans oraz na stronie internetowej www.sprzatanieswiata-polska.pl
 5. Głosowanie rozpoczyna się z dniem 28.05.2015r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.§ 2 Uczestnicy głosowania
 

 1. Uczestnikiem głosowania w Plebiscycie może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w głosowaniu za zgodą opiekuna.
 2. W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które dokonały rejestracji w aplikacji mobilnej rEKOnesans lub poddały weryfikacji swój adres e-mail poprzez stronę www.sprzatanieswiata-polska.pl.
 3. Zasady rejestracji w aplikacji mobilnej rEKOnesans określa Regulamin aplikacji.
 4. W celu wzięcia udziału w głosowaniu poprzez jednorazową weryfikację adresu e-mail, wymagane jest podanie adresu e-mail oraz następnie jego weryfikacja poprzez kliknięcie w odpowiedni link przysłany pod podany adres e-mail.
 5. Osoby, które prawidłowo zarejestrowały swój profil w aplikacji mobilnej rEKOnesans lub dokonały prawidłowej weryfikacji adresu e-mail zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami głosowania”.§ 3 Przebieg Plebiscytu
 

 1. W ramach Plebiscytu Organizator zamieści w aplikacji mobilnej rEKOnesans oraz na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl listę gmin, z podziałem na kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie
 2. Zadaniem uczestników głosowania jest oddawanie głosów na gminy, które ich zdaniem łącznie spełniają następujące kryteria: na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek, gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami, gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.
 3. Głosowanie polegać będzie na wybraniu jednej gminy oraz kliknięciu opcji „GŁOSUJ”.
 4. Każdy uczestnik głosowania może głosować tylko raz w ciągu dnia na jedną wybraną gminę. W kolejnych dniach ten sam uczestnik głosowania może oddać następne głosy na tę samą lub inną wybraną gminy.
 5. Przez cały czas trwania głosowania Organizator będzie publikował statystyki oddanych głosów w poszczególnych kategoriach.
 6. W Plebiscycie zostaną wyłonione gminy, w każdej kategorii, które uzyskają największą liczbę oddanych na nie głosów. Gminy te uzyskają tytuł „Czystej Gminy 2015”.
 7. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za nieważne i jako takie usuwane z wyników głosowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji.§ 4 Ogłoszenie wyników
 

 1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sprzatanieswiata-polska.pl 19 września 2015 r. do godz. 12.00.
 2. Po ogłoszeniu wyników głosowania Organizator poinformuje o powyższym gminy, które otrzymały największą liczbę głosów i tym samym otrzymały tytuł „Czystej Gminy 2015”.§ 5 Reklamacje
 

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu głosowania mogą być składane Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: fundacja@naszaziemia.pl, w czasie trwania Plebiscytu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż 14 dni po jego zakończeniu tj. 3 października 2015r.
 2. Organizator, w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji zgodnie z ustępem poprzedzającym, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.§ 6 Dane osobowe
 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w czasie głosowania jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia głosowania.
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłaszania żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestnika głosowania oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem uczestnictwa w głosowaniu.§ 7 Postanowienia końcowe
 

 1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Głosowanie realizowane na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem praw nabytych uczestników głosowania.

Załączniki