Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 facebook Strona Miry

Seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywisto i perspektywy”

Czwartek, 26 wrzenia 2013

godz. 11.00 -16:00

Muzeum Ziemi PAN

Aleja Na Skarpie 20/26

Od 1 lipca 2013 roku weszy w ycie zmiany wprowadzone nowelizacj Ustawy o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach. Oprcz wyzwa formalno-prawnych i organizacyjnych, stawiaj one na czoo kwesti koniecznoci prowadzenia intensywnej edukacji odpadowej, co przyznaj jednym gosem wszystkie podmioty zaangaowane w gospodark odpadami: od Ministerstwa rodowiska, przez samorzdy, po firmy i organizacje biznesu odpadowego. Tymczasem cele, zakres i formy edukacji odpadowej nie s wystarczajco jednoznacznie okrelone w prawie regulujcym gospodark odpadami – co wicej, zapisy ustaw pozwalaj na de facto nie prowadzenie a pozorowanie edukacji odpadowej. Z drugiej strony mamy w Polsce setki podmiotw, ktre maj wieloletnie dowiadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu edukacji odpadowej.
W zwizku z tym, Fundacja Nasza Ziemia organizuje seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywisto i perspektywy”. Dokonamy na niej – wsplnie z innymi podmiotami - prezentacji i analizy dobrych praktyk celowej i efektywnej edukacji odpadowej, tak by znale i propagowa te elementy i procesy, dziki ktrym edukacja odpadowa „dobrze wychodzi”. Dokonamy prby zdefiniowania pojcia „edukacja odpadowa”, tak aby dla caego kraju i wszystkich rodzajw podmiotw zaangaowanych w gospodark odpadami i edukacj odpadow ujednolici rozumienie tego pojcia i podejcie do jego realizacji. Rozpoczniemy take tworzenie listy postulatw do zmian ustaw, koniecznych dla jednoznacznego okrelenia roli, zakresu i form edukacji odpadowej.

Seminarium jest czci obchodw Jubileuszu 20-lecia Akcji Sprztanie wiata – Polska
i Fundacji Nasza Ziemia 

Serdecznie zapraszamy do udziau w seminarium przedstawicieli instytucji z dowiadczeniem w prowadzeniu edukacji odpadowej. 
Liczc na Pastwa zaangaowanie, prosimy o wypenienie zaczonej ankiety nt. edukacji odpadowej oraz o przedstawienie Waszych wskaza co do luk w prawie, ktre uniemoliwiaj lub utrudniaj prowadzenie skutecznej i efektywnej edukacji odpadowej. Stworzymy z nich katalog, ktry przedyskutujemy na seminarium i jako wsplne rekomendacje uczestnikw i prelegentw przekaemy Ministrowi rodowiska, aby rozpocz prace nad popraw prawa w tym zakresie.
Koszty uczestnictwa, bez kosztw dojazdu, pokrywa Fundacja Nasza Ziemia.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium do wtorku 24 wrzenia, do godziny 17tej. 
Prosimy take o wypenienie ankiety i wskaza zmian w prawie prosimy do dnia 24 wrzenia.
Koordynatorem organizacji seminarium w zespole Fundacji
Nasza Ziemia jest Aleksandra Czarnecka, aleksandra.czarnecka@naszaziemia.pl, tel. 531 777 730, ktra
odpowie rwnie na wszelkie Pastwa pytania.