facebook
 

Seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywistość i perspektywy”

Czwartek, 26 września 2013

godz. 11.00 -16:00

Muzeum Ziemi PAN

Aleja Na Skarpie 20/26

 
Od 1 lipca 2013 roku weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Oprócz wyzwań formalno-prawnych i organizacyjnych, stawiają one na czoło kwestię konieczności prowadzenia intensywnej edukacji odpadowej, co przyznają jednym głosem wszystkie podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami: od Ministerstwa Środowiska, przez samorządy, po firmy i organizacje biznesu odpadowego. Tymczasem cele, zakres i formy edukacji odpadowej nie są wystarczająco jednoznacznie określone w prawie regulującym gospodarkę odpadami – co więcej, zapisy ustaw pozwalają na de facto nie prowadzenie a pozorowanie edukacji odpadowej. Z drugiej strony mamy w Polsce setki podmiotów, które mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu edukacji odpadowej.
 
W związku z tym, Fundacja Nasza Ziemia organizuje seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywistość i perspektywy”. Dokonamy na niej – wspólnie z innymi podmiotami - prezentacji i analizy dobrych praktyk celowej i efektywnej edukacji odpadowej, tak by znaleźć i propagować te elementy i procesy, dzięki którym edukacja odpadowa „dobrze wychodzi”. Dokonamy próby zdefiniowania pojęcia „edukacja odpadowa”, tak aby dla całego kraju i wszystkich rodzajów podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami i edukację odpadową ujednolicić rozumienie tego pojęcia i podejście do jego realizacji. Rozpoczniemy także tworzenie listy postulatów do zmian ustaw, koniecznych dla jednoznacznego określenia roli, zakresu i form edukacji odpadowej.
 

Seminarium jest częścią obchodów Jubileuszu 20-lecia Akcji Sprzątanie świata – Polska
i Fundacji Nasza Ziemia 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium przedstawicieli instytucji z doświadczeniem w prowadzeniu edukacji odpadowej. 
Licząc na Państwa zaangażowanie, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety nt. edukacji odpadowej oraz o przedstawienie Waszych wskazań co do luk w prawie, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie skutecznej i efektywnej edukacji odpadowej. Stworzymy z nich katalog, który przedyskutujemy na seminarium i jako wspólne rekomendacje uczestników i prelegentów przekażemy Ministrowi Środowiska, aby rozpoczął prace nad poprawą prawa w tym zakresie.
 
Koszty uczestnictwa, bez kosztów dojazdu, pokrywa Fundacja Nasza Ziemia.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium do wtorku 24 września, do godziny 17tej. 
Prosimy także o wypełnienie ankiety i wskazań zmian w prawie prosimy do dnia 24 września.
 
Koordynatorem organizacji seminarium w zespole Fundacji
Nasza Ziemia jest Aleksandra Czarnecka, aleksandra.czarnecka@naszaziemia.pl, tel. 531 777 730, która
odpowie również na wszelkie Państwa pytania.