facebook

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego na interpretację hasła: Nie ma śmieci – są surowce!

§1

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod adresem ul. Hoża 3m.5, 00-528 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137164.

 

§2

Fundatorzy nagród

Fundatorem nagrody w konkursie jest Fundacja Nasza Ziemia, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań oraz Wydawnictwo Znak.

§3

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest dla osób, które polubiły poprzez dostępną opcję na Facebook'u fanpage „Fundacja Nasza Ziemia” https://www.facebook.com/naszaziemia/ lub też polubią go w czasie trwania konkursu.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest

pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4

Konkurs

1. Konkurs rozpoczyna się 06.09.2017r. i trwa do 21.09.2017r. włącznie.

2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia będącego interpretacją hasła: Nie ma śmieci- są surowce!

3. Zdjęcie będące zadaniem konkursowym należy umieścić pod postem konkursowym na profilu facebookowym Fundacji Nasza Ziemia do 21.09.2017r. do godz. 23.59.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu „Fundacji Nasza Ziemia”

5. Nadesłane materiały nie mogą być wulgarne ani obsceniczne.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.

7. Prace, które dotrą po terminie oznaczonym w punkcie 1, nie będą brały udziału w dalszych etapach konkursu.

8. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu na interpretację hasła: Nie ma śmieci – są surowce!

9. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, kreatywność oraz subiektywna ocena jury.

 

§5

Wyłonienie zwycięzcy i jednego wyróżnienia.

1. Najlepsza praca zostanie wybrana przez jury konkursu, w którego skład wejdzie troje pracowników Fundacji Nasza Ziemia.

2. Spośród autorów prac nadesłanych w terminie Organizator wyłoni jednego zwycięzcę i przyzna jedno wyróżnienie.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.09.2017r.

 

§6

Nagrody

1. Głównymi nagrodami są: zgniatarka do butelek, książka „Zero waste” oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów, o łącznej wartości ok. 90 zł.

2. Za przyznane wyróżnienie nagrodami są: „Poradnik ogrodowy” oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów, o łącznej wartości ok. 60 zł.

3. Decyzja jury w kwestii wyboru laureatów jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

4. Jury przewiduje możliwość przyznania dodatkowego wyróżnienia lub wyróżnień.

 

§7

Prawa autorskie

Uczestnik zgłaszający pracę zgadza się na późniejsze jej nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych i edukacyjnych przez Fundację Nasza Ziemia.

 

§8

Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)

w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru

i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

§9

Odbiór nagrody i wyróżnień

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu w formie postu na fanpage'u „Fundacji Nasza Ziemia” dn. 22.09.2017r.

2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu w celu ustalenia szczegółów wysyłki nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

3. Nagrody zostaną wysłane pod adres wskazany przez Uczestnika na koszt Organizatora.

 

§10

Reklamacje

1. W przypadku zastrzeżeń do prawidłowości przebiegu Konkursu, jego uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie wyłącznie w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Organizatora Konkursu.

2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni po upływie terminu składania reklamacji przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję. Decyzja komisji będzie ostateczna.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu.

2. Ewentualne spory miedzy Organizatorem, a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny w Warszawie.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia pod adresem ul. Hoża 3/5, 00- 528 Warszawa, w godzinach 8.30-16.30 oraz na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.