facebook

 

 

Regulamin konkursu plastycznego na interpretację hasła

Nie ma śmieci – są surowce”!

§1

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod adresem ul. Hoża 3m.5, 00-528 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez: Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000137164.

 

§2

Fundatorzy nagród

Fundatorem nagród w konkursie jest: Fundacja Nasza Ziemia oraz Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

§3

Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej, których rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na uczestnictwo w konkursie plastycznym na interpretację hasła "Nie ma śmieci - są surowce" przesyłając zgłoszenie. Załącznik formularza zgłoszenia na dole strony.

 

§4

Konkurs

1. Konkurs rozpoczyna się 01.09.2017r. i trwa do 29.09.2017r. włącznie.(o zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego).

2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, której tematem będzie interpretacja hasła tegorocznej Kampanii Sprzątanie świata – Polska 2017 - „Nie ma śmieci – są surowce"

3. Zadanie konkursowe należy zgłosić do jednej z trzech kategorii wiekowych:

I kategoria: przedszkolaki i uczniowie klas zerowych,

II kategoria: uczniowie klas 1-3,

III kategoria: uczniowie klas 4-7.

Zgłoszenie do odpowiedniej grupy wiekowej odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego punktu w formularzu zgłoszeniowym.

4. Zadanie konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą na adres Fundacji Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m.5 00-528 Warszawa do dnia 29.09.2017r. Prace można również dostarczyć osobiście najpóźniej do dnia 29.09.2017r do godz. 14.00. Prace nie muszą być dostarczane lub przesłane indywidualnie, mogą być również przesłane lub dostarczone grupowo od wszystkich uczestników z danego przedszkola lub szkoły, np. przesłane przez szkołę lub przedszkole.

5. Prace nie mogą być wulgarne ani obsceniczne.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.

7. Prace, które dotrą po terminie oznaczonym w punkcie 3 lub nie będą zawierały formularza zgłoszeniowego, nie będą brały udziału w dalszych etapach konkursu.

8. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, wybór ciekawej techniki plastycznej, ogólna estetyka pracy oraz subiektywna ocena jury.

9. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu konkursu plastycznego na interpretację hasła „Nie ma śmieci – są surowce”.

 

§5

Wyłonienie laureatów

1. Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury konkursu, w którego skład wejdzie: dwóch przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia oraz artysta grafik.

2. Spośród autorów prac nadesłanych w terminie Organizator wyłoni troje zwycięzców z każdej kategorii wiekowej.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 października 2017r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl.

 

§6

Nagrody

1. Jury konkursu wyłoni troje zwycięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych:

I kategoria: przedszkolaki i uczniowie klas zerowych,

II kategoria: uczniowie klas 1-3,

III kategoria: uczniowie klas 4-7.

 

2. Trojgu zwycięzcom z każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci:

I kategoria (przedszkolaki i uczniowie klas zerowych):

1 miejsce: budka lęgowa oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 90 zł),

2 miejsce: zgniatarka do butelek oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 70 zł),

3 miejsce: zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 50 zł).

 

II kategoria (klasy 1-3):

1 miejsce: budka lęgowa oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 90 zł),

2 miejsce: zgniatarka do butelek oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 70 zł),

3 miejsce: zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 50 zł).

 

III kategoria (klasy 4-7):

1 miejsce: budka lęgowa oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 90 zł),

2 miejsce: zgniatarka do butelek oraz zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość nagród wynosi nie więcej niż 70 zł),

3 miejsce: zestaw ekologicznych materiałów i gadżetów edukacyjnych (całkowita wartość wynosi nie więcej niż 50 zł).

 

3. Jury przewiduje możliwość przyznania wyróżnienia lub wyróżnień.

4. Jury podejmie decyzje o laureatach i wyróżnieniach zwykłą większością głosów.

5. Decyzja jury w kwestii wyboru laureatów jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

 

§7

Prawa autorskie

Uczestnik zgłaszający pracę zgadza się na późniejsze jej nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych i edukacyjnych przez Fundację Nasza Ziemia. Po zakończeniu konkursu prace będzie można odebrać osobiście w biurze Fundacji Nasza Ziemia przy ul. Hożej 3/5, 00-528 Warszawa do dnia 30 października 2017r.. Na wniosek autora zgłoszony do dnia 30 października 2017r., organizatorzy mogą odesłać prace zgłoszone na konkurs, na koszt autora pracy. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

 

 

§8

Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

§9

Odbiór nagrody i wyróżnień

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.naszaziemia.pl oraz poprzez kontakt indywidualny (telefoniczny lub mailowy).

2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu w celu ustalenia szczegółów wysyłki nagród nastąpi w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników.

3. Nagrody zostaną wysłane pod adres wskazany przez Uczestnika na koszt Organizatora.

 

§10

Reklamacje

1. W przypadku zastrzeżeń do prawidłowości przebiegu Konkursu, jego uczestnicy mogą zgłosić

reklamacje wyłącznie na piśmie w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,

(decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Organizatora Konkursu Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3/5, 00-528 Warszawa.

2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni po upływie terminu składania reklamacji przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję. Decyzja komisji będzie ostateczna.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu.

2. Ewentualne spory miedzy Organizatorem, a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez

Sąd Powszechny w Warszawie.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia pod adresem ul. Hoża 3/5, 00-

528 Warszawa, w godzinach 8.30-16.30 oraz na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.

Załączniki