zapisz30akcja

Czas na sprzątanie

6 miesięcy na określenie stawki opłaty śmieciowej i tyle samo na stworzenie rejestru działalności regulowanej – przewiduje projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ministerstwo środowiska przygotowało projekt nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument powstał w ekspresowym tempie – od momentu przyjęcia przez rząd założeń do ustawy upłynęło niespełna 4 tygodnie. Minister Andrzej Kraszewski chce bowiem, żeby nowa ustawa zaczęła obowiązywać już 1 stycznia 2011 r.

Jeśli się to uda, przyszły rok upłynie gminom na reorganizacji systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Oprócz nowych obowiązków wynikających z ustawy, gminy będą musiały m.in. zachęcić swoich mieszkańców do segregacji śmieci oraz przekonać ich do nowych stawek opłat.

Nie będzie na to zbyt dużo czasu. Zgodnie z projektem ustawy, na dostosowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wymagań wynikających z ustawy gminy będą miały 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

W tym czasie rady gmin będą musiały podjąć uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowe zasady ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą miały na to 6 miesięcy.

Również pół roku będą miały gminy na stworzenie rejestru działalności regulowanej. Natomiast w terminie 3 miesięcy od jego utworzenia przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne będą obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. W przeciwnym razie nie będą mogli odbierać śmieci od właścicieli nieruchomości.

Nieco więcej czasu pozostanie na dostosowanie do nowych wymogów regulaminów utrzymania czystości i porządku. Projekt daje na to gminom 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Dodatkowo nowa ustawa zobowiązuje wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców. Będzie musiał powiadomić ich o podjęciu uchwały wprowadzającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o terminie przekazania przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także o możliwości rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami odbierającymi te odpady.

Źródło: PAP, recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12