zapisz30akcja

 

Deklaracja w sprawie zaśmiecenia środowiska morskiego

Czołowe organizacje przemysłu tworzyw sztucznych podejmują działania w sprawie zaśmiecenia środowiska morskiego.

Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata powstała „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która została podpisana 25 marca na Hawajach, podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich (5. International Marine Debris Conference).

Deklaracja zawiera listę określonych celów i działań przemysłu tworzyw sztucznych i wzywa do ścisłej współpracy wśród szerokiego grona zainteresowanych stron, w celu osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu szkód
w środowisku morskim.

Zgodnie z sześciopunktową strategią, zawartą w deklaracji, przemysł zamierza:

•    Współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zmierzającego do zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego;
•    Współpracować ze środowiskami naukowymi w celu lepszego poznania i zrozumienia skali, przyczyn powstawania i wpływu zaśmiecenia na środowisko morskie, z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań dla tego problemu;
•    Promować spójną, wielkoobszarową i opartą na wiedzy naukowej politykę ustawodawczą wraz z wzmacnianiem istniejącego prawa zapobiegającego zaśmiecaniu środowiska morskiego;
•    Promować najlepsze praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów, szczególnie w regionach nadmorskich;
•    Wzmocnić zaangażowanie w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii;
•    Zapewnić należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych - granulatu i półproduktów – wśród swoich klientów i promować takie działania wśród innych uczestników łańcucha dostaw.

Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.

Wypowiadając się na ten temat Jacques van Rijckevorsel, Prezes PlasticsEurope powiedział: „Plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Ta ogólnoświatowa deklaracja będzie działać jak katalizator konkretnych działań na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Dla naszego przemysłu ten wkład w znaczące zmniejszenie zaśmiecenia środowiska morskiego jest niezwykle istotny.”

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej. Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia i zapobieżenia niedociągnięciom podczas wdrażania zasad zagospodarowania odpadów w całej Europie.

PlasticsEurope popiera obecne wzmożone zainteresowanie UE sprawami związanymi ze środowiskiem morskim, z niecierpliwością oczekując kontynuowania ścisłej współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak i administracją krajową w zakresie ramowej dyrektywy UE w dziedzinie polityki środowiska morskiego oraz innych powiązanych inicjatyw ustawodawczych.

„Tworzywa sztuczne w istotny sposób zwiększają komfort i jakość naszego życia, oszczędzając surowce naturalne i umożliwiając postęp technologiczny i innowacje. Jednocześnie powinny być używane w sposób odpowiedzialny, a odpady z tworzyw powinny być właściwie zagospodarowane – poprzez recykling lub odzysk energii. Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, kraje europejskie będą miały duży udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego”- stwierdził Jacques van Rijckevorsel.
 


Źródło: Recykling.pl za PlasticsEurope Polska

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12