zapisz30akcja

Ułatwienia dla Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji

Senat przyjął przyjętą przez Sejm 12 grudnia nowelizację ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy prawo ochrony środowiska.

Zmiany w ustawach przyjęte przez Sejm mają na celu uelastycznienie Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), przez:

- wprowadzenie mechanizmu refinansowania kosztów projektów zrealizowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środkami z rachunku klimatycznego - a zatem z przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU);

- uelastycznienie procesu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec beneficjentów;

- uproszczenie zasad monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych, co przyczyni się do przyspieszenia wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.

Jednocześnie zmiany te zapewniają większą atrakcyjność systemu dla potencjalnych nabywców AAU, co umożliwi potencjalne zwiększenie puli środków, które mogą zostać pozyskane ze sprzedaży tych jednostek i zaangażowane we wspieranie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

***

Polska posiada nadwyżkę jednostek przyznanej emisji (AAU), którą może sprzedawać krajom – Stronom Protokołu z Kioto, niewypełniającym przewidzianych dla nich wymagań w zakresie redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto, lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje.

Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze znakowaniem środków pozyskanych ze zbycia nadwyżki AAU („zazielenianie”) – mogą być one wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych. W związku z koniecznością zagwarantowania odrębności środków pochodzących ze zbycia jednostek AAU, gromadzone są one na tzw. „rachunku klimatycznym”, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW.

Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach 10 transakcji to blisko 780 mln zł (195 mln euro).

Efekt ekologiczny podpisanych do tej pory umów z beneficjentami (prawie 200 umów) to redukcja powyżej 280 tysięcy ton CO2 rocznie. Całkowity planowany do zakontraktowania efekt redukcyjny sięgnąć ma powyżej miliona stu tysięcy ton CO2 rocznie.

W roku 2013 planowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejne nabory projektów w obszarach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz po raz pierwszy w ramach GIS - energooszczędne oświetlenie ulic oraz transport publiczny przyjazny środowisku. Łączna alokacja wsparcia w postaci dotacji na ww. obszary wsparcia wyniesie ok. 320 mln PLN. Ponadto Narodowy Fundusz planuje udostępnić beneficjentom pożyczki na pokrycie wkładu własnego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12