facebook

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w trybie zapytania ofertowego

 

sygnatura zamówienia: KRZ/2014/badanie_opinii

 

Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m.5, adres korespondencyjny ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, NIP 525-19-68-693, REGON 010953867, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137164 zaprasza do składania oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania opinii publicznej oraz przygotowanie raportu z wyników badania opinii publicznej zgodnie z dołączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1. Termin składania ofert upływa 5 maja 2014 roku o godzinie 12:00.

2. Oferty należy nadsyłać:

a) listownie na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa

b) faksem pod numer: 22 622 98 68

c) pocztą elektroniczną na adres: fundacja@naszaziemia.pl

z dopiskiem „Oferta – badanie opinii publicznej”. Decyduje moment wpłynięcia oferty do biura Fundacji Nasza Ziemia.

3. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy dokonany zostanie w biurze Fundacji Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5 w Warszawie, 5 maja 2014 roku, start o godz. 12:15.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m.5 oraz na stronie www.naszaziemia.pl

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, edycja 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Warszawa, 10.04.2014

 

Sławomir Brzózek

Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Załączniki